پاکت غذا | پاکت فست فود | پاکت کرافت | ایرانیان پک

پاکت غذا

پاکت غذا مورد نظر خود را انتخاب کنید

لیست قیمت پاکت غذا و فست فود
مدل سایز نوع مقوا تیراژ قیمت هر عدد
کلاسیک مناسب سیب و برگر دهنه ۶٠ ١٣*١۶ ارتفاع ٢٣ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ٨,٨۶٠
کلاسیک مناسب سیب و برگر دهنه ۶٠ ١٣*١۶ ارتفاع ٢٣ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٧,٠۶٠
کلاسیک مناسب سیب و برگر دهنه ۶٠ ١٣*١۶ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٠,۵۴٠
کلاسیک مناسب سیب و برگر دهنه ۶٠ ١٣*١۶ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٨,٧۴٠
کلاسیک مناسب سیب و برگر دهنه ۶٠ ١٠*١٩ ارتفاع ۴٢ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ٨,٨۶٠
کلاسیک مناسب سیب و برگر دهنه ۶٠ ١٠*١٩ ارتفاع ۴٢ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٧,٠۶٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ٢٢*١٢ ارتفاع ٢۵ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ٩,٣٨٠.٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ٢٢*١٢ ارتفاع ٢۵ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٧,۵٨٠.٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ١۴*٢٠ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١١,٣٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ١۴*٢٠ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٩,۵٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ٢٢*١٢ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١١,٣٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ٢٢*١٢ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٩,۵٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ١٧*١٧ ارتفاع ٣٩ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١١,٣٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ١٧*١٧ ارتفاع ٣٩ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٩,۵٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ١٣*٢١ ارتفاع ۴١ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١١,٣٨٠
کلاسیک مناسب برگر دهنه ٧٠ ١٣*٢١ ارتفاع ۴١ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ٩,۵٨٠
کلاسیک مناسب سوخاری دهنه ٨٠ ٢۵*١۴ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٢,٢٢٠
کلاسیک مناسب سوخاری دهنه ٨٠ ٢۵*١۴ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٠,۴٢٠
کلاسیک مناسب سوخاری دهنه ٨٠ ١٧*٢٢ ارتفاع ٣٩ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٢,٢٢٠
کلاسیک مناسب سوخاری دهنه ٨٠ ١٧*٢٢ ارتفاع ٣٩ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٠,۴٢٠
کلاسیک مناسب سوخاری دهنه ٨٠ ١٩.۵*١٩.۵ ارتفاع ٣٨ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٢,٢٢٠
کلاسیک مناسب سوخاری دهنه ٨٠ ١٩.۵*١٩.۵ ارتفاع ٣٨ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٠,۴٢٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ٣٢*١٢ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٣,٠۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ٣٢*١٢ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١١,٢۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ١۴*٣٠ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٣,٠۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ١۴*٣٠ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١١,٢۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ١۶*٢٨ ارتفاع ٣٩ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٣,٠۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ١۶*٢٨ ارتفاع ٣٩ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١١,٢۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ٢۵* ١٩ارتفاع ٣٨ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٣,٠۶٠
کلاسیک مناسب ساندویچ، چند منظوره دهنه ٩٠ ٢۵* ١٩ارتفاع ٣٨ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١١,٢۶٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٣۵*١۴ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۴,٩٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٣۵*١۴ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٣,١٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٣٣*١۶ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۴,٩٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٣٣*١۶ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٣,١٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٣٠*١٩ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۴,٩٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٣٠*١٩ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٣,١٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٢٨*٢١ ارتفاع ٣٧ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۴,٩٠٠
بزرگ چند منظوره دهنه ١٠٠ ٢٨*٢١ ارتفاع ٣٧ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٣,١٠٠
سایز خیلی بزرگ ٣۵*٢٣ ارتفاع ٣٣ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۵,۵٧٢
سایز خیلی بزرگ ٣۵*٢٣ ارتفاع ٣٣ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٣,٧٧٢
سایز خیلی بزرگ ٣۵*٢٣ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۶,۵٨٠
سایز خیلی بزرگ ٣۵*٢٣ ارتفاع ۴٠ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١۴,٧٨٠
سایز خیلی بزرگ ۴٠*٢٨ ارتفاع ٣١ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٨,٢۶٠
سایز خیلی بزرگ ۴٠*٢٨ ارتفاع ٣١ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١۶,۴۶٠
کلاسیک مناسب پیتزا ، مربعی بدون دسته ٢۴*٢۴ ارتفاع ٣۵ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۴,٩٠٠
کلاسیک مناسب پیتزا ، مربعی بدون دسته ٢۴*٢۴ ارتفاع ٣۵ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١٣,١٠٠
کلاسیک مناسب پیتزا ، مربعی بدون دسته ٢٩*٢٩ ارتفاع ٣٣ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١۶,۵٨٠
کلاسیک مناسب پیتزا ، مربعی بدون دسته ٢٩*٢٩ ارتفاع ٣٣ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١۴,٧٨٠
کلاسیک مناسب پیتزا ، مربعی بدون دسته ٣۴*٣۴ ارتفاع ٣٢ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ١٨,٢۶٠
کلاسیک مناسب پیتزا ، مربعی بدون دسته ٣۴*٣۴ ارتفاع ٣٢ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ١۶,۴۶٠
پاکت متفرقه ١۴*٨ ارتفاع ٢۵ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ٨,٠٢٠
پاکت متفرقه ١۴*٨ ارتفاع ٢۵ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ۶,٢٢٠
پاکت متفرقه ١۶*٨ ارتفاع ٢٧ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ٨,٢٧٢
پاکت متفرقه ١۶*٨ ارتفاع ٢٧ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ۶,۴٧٢
پاکت متفرقه ١٠*۴ ارتفاع ٣۴ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ٢٠٠٠ ٧,٧۶٨
پاکت متفرقه ١٠*۴ ارتفاع ٣۴ کاغذ کرافت تیره ٧٠-٨٠ گرم پارس( کاغذ قهوه ای) ۵٠٠٠ ۵,٩۶٨
توضیحات مشخصات فنی

پاکت غذا 

پاکت غذا

پاکت غذا

تاثیر پاکت غذا در جذب مشتری

یکی از مصادیق مرسوم احترام به مشتری استفاده از پاکت غذا است. انصافا این کار هم روی شیک بودن و بهداشتی بودن کار تاثیر می‌گذارد و هم روی شخصیت برند شما و برند سازی تاثیر بسیار مستقیمی دارد.

با یک تحقیق ساده می‌توانید این را متوجه شوید که تمامی برندهای رستوران و فست فودی که در کار خود پیشرو هستند حتما از پاکت غذا و پاکت فست فود استفاده می‌کنند. این مورد برای آن ها اجتناب ناپذیر است.

فرض کنید شخصی برای اولین بار از شما خرید می‌کند. اگر همان دفعه اول با یک پاکت غذا و یک احترام عالی بسیار شیک روبرو شود راجع به شما و مجموعه شما چه فکری می‌کند. هرگز این تاثیرات به ظاهر خرده ریز را دست کم نگیرید. جمع همین مسائل کوچک است که یک مشتری را به شما وفادار می‌کند.

برای این که اهمیت این قضیه به خوبی مشخص شود مخالفش را تصور کنید. تصور کنید یک غذای بسیار با کیفیت با بوی مست کننده و عالی را در ظرفی ببینید که حال آدم را بد کند. در این حالت بسیاری از افراد ممکن است مجددا خرید کنند اما شاید تا 50 درصد مشتری ها دوباره به شما سفارش ندهند.

پاکت کرافت

پاکت کرافت

پاکت کرافت

پاکت های کرافت پاکت های بیرون بر رستورانی و فست فودی هستند. مدل های مختلفی از پاکت کرافت موجود است. از جمله مدل ساده، مدل دسته دار، مدل رستورانی و پیتزایی. پاکت کرافت در بعضی از اکسسوری ها و جواهر فروشی ها نیز استفاده می شود.

کرافت هایی که در این موارد استفاده می شود کرافت های با گرماژ بالا و حداقل 200 گرم هستند.مدل دسته دار پاکت کرافت را می توان به صورت بندی و یا مدل دسته دار روی پاکت طراحی کرد. ابعاد پاکت کرافت هیچ محدودیتی ندارد. از سایز 15×15 شروع می شود و تا هر ابعادی که سفارش دهید تولید می شود و ارتفاع آن هم قابل تنظیم است.

چاپ روی پاکت کرافت از 1 تا 8 رنگ می باشد که نوع چاپی که روی آن انجام می‌گیرد، چاپ افست است. از پاکت کرافت عرفاً در فست فود ها استفاده می شود چون نسبت به کاغذ گلاسه یا کاغذ تحریر به صرفه تر است.

پاکت رستوران

پاکت کرافت

پاکت کرافت

یکی از گزینه های ارسال غذای بیرون بر، استفاده از پاکت بیرون بر رستوران می باشد. پاکت بیرون بر از آنجایی که قابلیت چاپ پذیری را هم داراست، ظاهر شکیلی نسبت به مشما های پلاستیکی دارد. مضاف بر این، در امر بازیافت پذیری و حفظ محیط زیست هم حائز اهمیت است. پاکت رستوران برای غذای بیرون بر از جنس  کرافت یا تحریر یا گلاسه است.

رایج ترین پاکت بیرون بر پاکت کرافت می باشد. به این خاطر که در کنار مقاومت بالا قیمت پایینی دارد. گرماژ پاکت رستوران بر اساس وزن غذایی که میخواهید درون آن بگذارید انتخاب می شود. هرچه گرماژ کاغذ بالاتر باشد، کاغذ دارای مقاومت بیشتری است. پاکت بیرون بر را می توان هم مدل دسته دار بندی و غیر بندی و هم به صورت بدون دسته تولید کرد.

برای شکیل تر بودن بسته بندی بیرون بر برای رستوران تان، می توانید پاکت های گلاسه یا تحریر گرماژ بالا سفارش دهید که شکیل تر است و قابلیت چاپ پذیری بالاتری دارد.

پاکت سوخاری

پاکت سوخاری

پاکت سوخاری

نکته ای که در انتخاب پاکت وجود دارد این است که اندازه پاکت بر اساس بزرگترین محصولی که داخل آن قرار می گیرد مشخص می شود. پاکت سوخاری پاکتی است که بزرگترین جعبه ای که داخل آن قرار می گیرد جعبه سوخاری است. پاکت هایی که می شود به عنوان پاکت سوخاری از آن ها استفاده کرد، پاکت دسته دار و مدل ساده است.

مدل دسته دار آن به دو صورت دسته دار بندی و یکسره است. پاکت های مدل ساده ارتفاع بیشتری دارد که پاکت از بالا تا می شود و با منگنه یا لیبل بسته می شود. در انتخاب کاغذ برای پاکت سوخاری باید به این توجه کرد که سوخاری غذای سنگین و حجیمی است. بنابر این نیاز است که از جنس گرماژ بالا و محکم استفاده شود. پیشنهاد می شود در پاکت کرافت و تحریر از گرماژ 120 گرم به بالا استفاده شود.

پاکت فست فود

پاکت بیرون بر فست فود

پاکت بیرون بر فست فود

پاکت بیرون بر فست فود برای ارسال غذای بیرون بر گزینه ی مناسبی است. سایز سایزها و گرماژ های متنوعی برای پاکت بیرون بر فست فود وجود دارد. جنس این پاکت ها عمدتاً از جنس کاغذ کرافت می شود اما برای ساخت پاکت فست فود از کاغذ های تحریر و یا گلاسه نیز استفتده می شود. بر اساس سایز غذاهایی که ارسال می کنید و بر اساس وزن غذاهایتان، می توانید پاکت مخصوص خود را سفارش دهید. هرچه گرماژ پاکت شما بیشتر باشد، مقاومت و استحکام آن بیشتر است.

پر استفاده ترین پاکت برای بیرون بر فست فود، پاکت کرافت است. پاکت کرافت هم دارای مقاومت بالا می باشد و هم صرفه ی اقتصادی دارد. اگر بحث طراحی روی پاکت فست فود برای شما اهمیت دارد، بهترین گزینه کاغذ گلاسه گرماژ بالا است. کاغذ تحریر هم به دلیل قابلیت چاپ پذیری بهتری که نسبت یه پاکت کرافت دارد، برای طراحی مناسب تر است.بنا به سفارش شما چاپ روی آنها از 1 تا 8 رنگ امکان پذیر است.

از سیب زمینی سرخ کرده که کوچک ترین آن است تا جعبه مرغ بریون تنوری که جعبه های بزرگ و وزن زیادی دارند. گرماژ کاغذ در ارتباط با وزن غذایی که درون پاکت قرار می گیرد حائز اهمیت است. هرچه کرماژ کاغذ بالا تر باشد، کاغذ دارای استحکام بیشتری است. اگر بحث طراحی روی پاکت فست فود برای شما اهمیت دارد، بهترین گزینه کاغذ گلاسه گرماژ بالا است. ساخت این پاکت ها هم به صورت دستگاه و هم به صورت دستی است که عمدتاً به صورت دستی ساخته می شوند.

پاکت بیرون بر

امروزه کیسه‌های نایلونی طرفداران خود را از دست داده‌اند. به دلیل صدمات وارده به محیط زیست و تبلیغات زیاد فعالان این حوزه، تمایل مردم به کیسه‌های نایلونی به کمترین حد خود رسیده است. از طرفی ورود پاکت‌های کاغذی در بسته بندی، مزید بر علت شده است که بسته بندی رستوران‌ها بطور کلی تغییر کند.

پاکت بیرون بر فست فود

پاکت بیرون بر فست فود

برندهای بزرگ دنیا و کشور، کیسه‌های نایلونی را کنار گذاشته‌اند تا علاوه بر نشان دادن مسئولیت اجتماعی خود در حفظ محیط زیست، برند خود را هم در ذهن مشتری ثبت کنند. پاکت‌های غذا حس مثبتی را به مشتری منتقل می‌کنند و حتی می‌توانند تداعی کننده کیفیت بالاتر باشند.

مشتری رستورانی را که از پاکت بیرون بر با طرح و برند خاص استفاده می‌کند، رستوران با کیفیت‌تر، مشتری مدارتر و احتما قابل اطمینان‌تری می‌بیند. پس پاکت‌های بیرون بر به طور مستقیم در فروش شما تاثیر دارند. فردی که برای اولین بار از شما خرید می‌کند منتظر اولین برخورد است. تصور کنید در اولین برخورد بجای یک پاکت کرافت با طراحی خاص و اطلاعات و شعار شما، با یک کیسه نایلونی مواجه شود…

پاکت بیرون بر عمدتاً از جنس کاغذ کرافت و یا کاغذ گلاسه بوده و به همین جهت قیمیت پایین و همچنین دارای مقاومت بالا می باشد. ایرانیان پک در ابعاد و طرح های مختفی برای شما پاکت غذا تهیه می کند و پاکت های بیرون بر غذا در دو نوع ساده و دسته دار موجود می باشند.

پاکت رستوران

یکی از گزینه های ارسال غذای بیرون بر، استفاده از پاکت بیرون بر رستوران می باشد. پاکت رستوران از آنجایی که قابلیت چاپ پذیری را هم داراست، ظاهر شکیلی نسبت به نایلون های پلاستیکی دارد. مضاف بر این، در امر بازیافت پذیری و حفظ محیط زیست هم حائز اهمیت است. پاکت رستوران برای غذای بیرون بر از جنس  کرافت یا تحریر یا گلاسه است.

رایج ترین پاکت بیرون بر پاکت کرافت می باشد. به این خاطر که در کنار مقاومت بالا قیمت پاینی دارد. گرماژ پاکت رستوران بر اساس وزن غذایی که میخواهید درون آن

پاکت بیرون بر رستوران

پاکت رستوران

بگذارید انتخاب می شود. هرچه گرماژ کاغذ بالا تر باشد، کاغذ دارای مقاومت بیشاری است. پاکت بیرون بر را می توان هم مدل دسته دار بندی و غیر بندی و هم به صورت بدون دسته تولید کرد. برای شکیل تر بودن بسته بندی بیرون بر برای رستورانتان، می توانید پاکت های گلاسه یا تحریر گرماژ بالا سفارش دهید که شکیل تر است و قابلیت چاپ پذیری بالا تری دارد.

پاکت برگر

پاکت برگر تک نفره ای که در داخل سالن استفاده می شود . می تواند از کاغذ مومی یا کرافت و یا تحریر باشد. پاکت برگر که بهترین نوع و رایج ترین نوع آن پاکت مومی می باشد ، برای بسته بندی کردن یک برگر استفاده می شود. جنس های مختلفی برای جعبه برگر موجود است. از جمله کرافت یاش روس و یا کاغذ سوپر مومی و یا مومی پلی اتیلن . بهترین جنس برای پاکت برگر، پاکت مومی پلی اتیلن می باشد.

پاکت برگر

پاکت برگر

رنگ کاغذ پلی اتیلن سفید رنگ می باشد و در داخل پاکت یک لایه از پلی اتیلن وجود دارد که باعث می شود مواد و پنیر برگر به پاکت نچسبد و پاکت چرب نشود. چاپ هایی که روی پاکت برگر انجام می گیرد از نوع چاپ فلکسو رول میباشد که به صورت تک رنگ و دو رنگ یا در تیراژ بالا تا چهار رنگ می باشد. کیفیت چاپ آن همانند چاپ افست نیست اما کیفیت بسیار قابل قبولی دارد.

نوع پلی اتیلن پاکت برگر به نحوی است که بالای آن را می توانید با اتو های حرارتی ببندید و حتی می  و ارتفاع توانید محصولات سوپر مارکتی را هم درون آن سرو کنید. سایز عرف پاکت برگر با عرض 15  و طول 17 و ارتفاع 8 می باشد. 

پاکت ساندویچ

پاکتی که برای سرو ساندویچ استفاده می شود، می تواند از جنس های مختلفی باشد. کاغذ هایی که می توانند به عنوان پاکت دور ساندویچ استفاده شوند پاکت های کاغذ مومی و کرافت و تحریر هستند. بهترین کاغذ برای پاکت ساندویچ، کاغذ مومی می باشد که انواع مختلفی با عنوان کاغذ سوپرمومی و یا مومی پلی اتیلن از آن موجود است.

 بهترین جنس پاکت ساندویچ، پاکت مومی پلی اتیلن است. کاغذ مومی اتیلن رطوبت و روغن ساندویچ را به خود جذب نمی کند و باعث می شود شکل ظاهری ساندویچ حفظ شود. پاکت ساندویچ بر اساس سفارش شما از سایز پنینی که کوچک ترین ساندویچ است تا سایز دونر که بزرگترین است تولید می شود.

 چاپ روی پاکت ساندویچ  تک رنگ و دو رنگ است که در تیراژ بالا تا 4 رنگ هم امکان چاپ دارد.

پاکت کافه

وجه تمیز پاکت کافه با بقیه پاکت ها در این است که باید بحث خلاقیت را چه در طراحی پاکت و چه در طراحی چاپ آن در نظر گرفت. چرا که کافه هایی که محصولات خود را به صورت بیرون بر سرو می کنند، پاکت و جعبه ای که استفاده می کنند برای آنها جنبه ی تبلیغاتی دارد. اگر صاحب کافه هستید، جلوه ی زیبا و جذاب بسته بندی های شما برای مشتری هایتان اهمیت زیادی دارد.

بنابر این در انتخاب نوع پاکت هایی که استفاده می کنید باید دقت و ظرافت زیادی به خرج دهید. معمولاً چون تعداد زیادی از جمله نوشیدنی های سرد و گرم و کیک و دونات و کروسان و… ممکن است داخل آن قرار گیرد، وزن محصولات بیرون بر زیاد می شود.

 بنا بر این پیشنهاد می شود که حتماً پاکت های با گرماژ بالا برای پاکت کافه انتخاب کنید. جنس پاکت کافه می تواند از کاغذ ورق های کرافت و تحریر و گلاسه باشد. پیشنهاد می شود از جنس تحریر و گلاسه بیشتر استفاده کنید چون قابلیت رنگ پذیری و چاپ پذیری بهتری دارد.

 چاپ روی تحریر و گلاسه به روش افست انجام می شود که باعث می شود چاپ روی پاکت با یک ترکیب رنگ زیبا و چشم نواز باشد. چاپ روی پاکت کرافت هم به روش افست است. با این تفاوت که رنگ بندی ای که مد نظر شماست به خوبی کاغذ تحریر و گلاسه نیست. انتخاب ابعاد پاکت را می توانید بر اساس محصولاتی که قرار است داخل آن قرار دهید سفارش دهید.

ابعاد مناسب 

پاکت‌های غذا سایزهای بسیار متنوعی دارند و در هر سایزی قابل تولید هستند. ما در مجموعه ایرانیان پک بیش از 70 سایز مختلف پاکت تولید می‌کنیم و امکان تولید سایز اختصاصی شما هم وجود دارد.

اگر برای ثبت سفارش اطلاعات دقیق از سایز پاکت ندارید کافیست که موارد استفاده پاکت را بدانید. مناسب ساندویچ، مناسب برگر، چند منظوره، پاکت‌های پیتزا و… درصورت دانستن این مورد، همکاران ما ابعاد قابل استفاده را به شما پیشنهاد می‌کنند.

علاوه بر این، در همین صفحه می‌توانید چند نمونه از سایزهای پرمصرف و قیمت هر عدد را مشاهده کنید.

 

پاکت غذا

پاکت غذا

جنس کاغذ:

پاکت های غذا را با کاغذهای مختلفی می‌توان تولید کرد. کاغذ کرافت، کاغذ تحریر و گلاسه مهم‌ترین کاغذهای مورد استفاده در تولید پاکت هستند. بطور کلی در پاکت های فست فودی و رستورانی از کاغذهای کرافت استفاده می‌شود.

گرماژ این کاغذ 70الی 80 گرم یا 120 الی 130 گرم است. برای پاکت هایی که به مقاومت بالایی نیاز دارند از 120 الی 130 گرم استفاده می‌شود. در باقی موارد کرافت 70 الی 180 گرم بسیار رایج است.

البته برای افزایش مقاومت می‌توانید از تقویت در زیر کار استفاده کنید. کاغذ کرافت موجود در بازار کرافت ایرانی است و نمونه‌های خارجی مانند کرافت روسی یا سوئدی به علت قیمت بالا مشتری زیادی ندارد و کمتر وارد می‌شود.

پاکت غذا

پاکت غذا

از کاغذهای تحریر هم برای تولید پاکت استفاده می‌شود ولی به دلیل محدودیت سایز و قیمت بالاتر و همینطور مقاومت کمتر، معمولا کاغذ کرافت را ترجیح می‌دهند. دلیل مقاومت بیشتر کاغذ کرافت الیاف بلندتر آن است. 

از کاغذ گلاسه برای تولید شاپینگ بگ‌های فروشگاهی بسیار استفاده می‌شود که البته لازم است از گرماژ بالا استفاده کنید (حداقل 170 گرم). در بسیاری از موارد برای افزایش مقاومت از سلفون هم استفاده می‌شود. محدودیت سایز در این کاغذ بیشتر است.

تیراژ

حداقل تیراژ کارهای چاپی هزار عدد است. تولید برای تیراژ کمتر از هزار عدد صرفه اقتصادی ندارد. درواقع با تیراژ کمتر همان هزینه 1000 عدد را پرداخت می‌کنید. بهترین تیراژ از نظر قیمت تیراژ  5000 عدد است.

پاکت غذا

پاکت غذا

چاپ اختصاصی

پاکت های بیرون‌بر به دو صورت اختصاصی و خام در بازار وجود دارد. پاکت اختصاصی مزایای بسیار زیادی نسبت به نمونه‌های خام و عمومی دارد. در پاکت های اختصاصی اطلاعات مجموعه شما شامل اطلاعات تماس، آدرس، لوگو و… چاپ می‌شود. این اطلاعات می‌تواند یک تبلیغ رایگان برای شما باشد.

وجود این اطلاعات شما را به یه برند در ذهن مشتری تبدیل می‌کند. چاپ بر روی پاکت محدودیت ندارد اما در پاکت های کرافت معمولا به صورت تک رنگ یا دو رنگ چاپ انجام می‌شود و کمتر از بصورت 4 رنگ چاپ می شود. در پاکت های تحریر و گلاسه به دلیل زمینه سفید کاغذ محدودیت زیادی در رنگ وجود ندارد و هر رنگی قابلیت چاپ دارد.

پاکت غذا

پاکت غذا

قیمت

قیمت پاکت با توجه به تیراژ و تعداد رنگ و سایز و … می‌تواند متفاوت باشد. قیمت در تیراژ 5000 عدد بهترین قیمت برای مشتری است. از لحاظ جنس کاغذ، کاغذهای کرافت ارزان‌تر از کاغذهای تحریر و گلاسه هستند. در همین صفحه می‌توانید لیست پاکت‌های پرمصرف را با قیمت هر عدد مشاهده کنید.

زمان تولید

زمان تولید محصولات چاپی بین 5 تا 20 روز کاری است. فرم‌های فوری بین 5 تا 7 روز و فرم‌های عادی بین 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد. این فرایند بعد از تایید طرح و فاکتور آغاز می شود. 

ارسال به شهرستان

تحویل تمامی سفارشات درب کارخانه است اما ما برای راحتی مشتریان عزیز مجموعه، از طریق باربری‌های معتبر کشور به تمام نقاط ایران و حتی خارج از ایران سفارش شما را ارسال میکنیم. بخش زیادی از مشتریان ما در شهرستان‌ها و کشورهای همسایه مانند عراق هستند.

ایرانیان پک

ما با دو دهه فعالیت در حوزه چاپ و بسته بندی و با داشتن تیمی شامل افراد با تجربه و همچنین جوانان متخصص، توان تولید هر نوع محصول بسته بندی را داریم. سوابق و مشتریان بزرگ ما گویای این ادعای ماست. مشتریان ما را برند های بزرگ و همکاران تشکیل می دهند که این گواه کیفیت و قیمت مناسب ماست.

جعبه سیب زمینی 

برای تماس و مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرید.

دانلود خط قالب

برای دانلود روی آن کلیک کنید

ویدیو

ویدئو معرفی محصولات ایرانیان پک

ویدئو معرفی پاکت غذا ایرانیان پک

در این ویدیو به نحوه بستن پاکت غذا و معرفی انواع پاکت غذا در طرح ها و مدل های مختلف پرداخته ایم.

logobozorg
سوالات متداول

جنس پاکت غذا چیست؟

پاکت بیرون بر عمدتاً از جنس کاغذ کرافت و یا کاغذ گلاسه بوده و به همین جهت قیمیت پایین و همچنین دارای مقاومت بالا می باشد. عموما در پاکت غذا از کرافت و تحریر با گرماژ 120 گرم به بالا استفاده می شود همچنین پیشنهاد می شود از جنس تحریر و گلاسه بیشتر استفاده کنید چون قابلیت رنگ پذیری و چاپ پذیری بهتری دارد.

انواع پاکت غذا چیست؟

مدل های مختلفی از پاکت کرافت موجود است. از جمله مدل ساده، مدل دسته دار، مدل رستورانی و پیتزایی. پاکت کرافت در بعضی از اکسسوری ها و جواهر فروشی ها نیز استفاده می شود.

قیمت پاکت غذا چقدر است؟

قیمت پاکت با توجه به تیراژ و تعداد رنگ و سایز و … می‌تواند متفاوت باشد. قیمت در تیراژ 5000 عدد بهترین قیمت برای مشتری است. از لحاظ جنس کاغذ، کاغذهای کرافت ارزان‌تر از کاغذهای تحریر و گلاسه هستند.

چگونه میتوان پاکت غذا را سفارش دهیم؟

بعد از خواندن تمامی اطلاعات موجود در مورد پاکت غذا و انتخاب مدل، سایز و … متناسب با نیاز خودتان، میتوانید از صفحه ثبت سفارش ایرانیان پک, سفارش خودتان را ثبت کنید ! همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت و نیاز شما را بر طرف می کنند.

محصولاتی که دیگران به همراه این محصول خریده اند