جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی مورد نظر خود را انتخاب کنید

جعبه سیب زمینی سفره ای

جعبه سیب زمینی کشویی

جعبه سیب زمینی سالن مستطیل

جعبه سیب زمینی سالن

جعبه سیب زمینی سفره ای

جعبه سیب زمینی سفره ای

جعبه سیب زمینی قفلی

جعبه سیب زمینی قفلی

جعبه سیب زمینی مک دونالدی

جعبه سیب زمینی مک دونالدی

جعبه سیب زمینی مخروطی

جعبه سیب زمینی مخروطی

لیست قیمت

لیست قیمت جعبه سیب زمینی

مدل سایز نوع مقوا رنگ در چاپ تیراژ قیمت هر عدد
سفره ای یک تکه ساده کوچک ١٢*٨ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 991
سفره ای یک تکه ساده کوچک ١٢*٨ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 751
سفره ای یک تکه ساده متوسط ١٠.۵*٩ ارتفاع ۶.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,156
سفره ای یک تکه ساده متوسط ١٠.۵*٩ ارتفاع ۶.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 916
سفره ای یک تکه ساده بزرگ ۶*١۶*١٢ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,420
سفره ای یک تکه ساده بزرگ ۶*١۶*١٢ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,180
سفره ای یک تکه کشیده متوسـط کشیده ٨*١٨.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,173
سفره ای یک تکه کشیده متوسـط کشیده ٨*١٨.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 933
سفره ای یک تکه کشیده بـزرگ ۶*٢١*٨.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,387
سفره ای یک تکه کشیده بـزرگ ۶*٢١*٨.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,147
صندوقی متوسط ١۴*۶.۵ ارتفاع ۵.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,048
صندوقی متوسط ١۴*۶.۵ ارتفاع ۵.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 808
صندوقی متوسط بزرگ ١٢*٨ ارتفاع ٧ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,196
صندوقی متوسط بزرگ ١٢*٨ ارتفاع ٧ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 956
صندوقی بزرگ ١۴.۵*٩ ارتفاع ۶ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,196
صندوقی بزرگ ١۴.۵*٩ ارتفاع ۶ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 956
مخروطی کوچک دهانه بالا ٧.۵*٧.۵ ارتفاع ١٠.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,031
مخروطی کوچک دهانه بالا ٧.۵*٧.۵ ارتفاع ١٠.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 791
مخروطی متوسط دهانه بالا ١٠*١٠ ارتفاع ٩ (ته قفلی) مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,213
مخروطی متوسط دهانه بالا ١٠*١٠ ارتفاع ٩ (ته قفلی) مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 973
مخروطی بزرگ دهانه بالا ١١.۵*١١.۵ ارتفاع ١٠.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,427
مخروطی بزرگ دهانه بالا ١١.۵*١١.۵ ارتفاع ١٠.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,187
پلیت سالن متوسط ١٢.۵*٩.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 801
پلیت سالن متوسط ١٢.۵*٩.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 561
پلیت سالن متوسط کشیده ١٣.۵*۶ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 793
پلیت سالن متوسط کشیده ١٣.۵*۶ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 553
پلیت سالن بزرگ کشیده ٢١*٧ ارتفاع ٣.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 810
پلیت سالن بزرگ کشیده ٢١*٧ ارتفاع ٣.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 570
مک دونالدی سالن کوچـک مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,078
مک دونالدی سالن کوچـک مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 838
مک دونالدی سالن متوسـط مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,029
مک دونالدی سالن متوسـط مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 789
مک دونالدی سالن بـزرگ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,276
مک دونالدی سالن بـزرگ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,036
قفلی متوسط ١١.۶ در ٧.۶ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,130
قفلی متوسط ١١.۶ در ٧.۶ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 890
قفلی بزرگ ١١ در ١١ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,213
قفلی بزرگ ١١ در ١١ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 973
قفلی خیلی بـزرگ ١٢ در ١٢ ارتفاع ٨ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,584
قفلی خیلی بـزرگ ١٢ در ١٢ ارتفاع ٨ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,344
درب جدا ٩.۵*٩.۵ ارتفاع ٧.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,213
درب جدا ٩.۵*٩.۵ ارتفاع ٧.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 973
کشویی متوسط ١٠*١٠ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,738
کشویی متوسط ١٠*١٠ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,498
توضیحات مشخصات فنی

جعبه سیب زمینی در ایرانیان پک

sib2

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی را به جرت میتوان پر سود ترین جعبه در میان محصولات فست فود نامید، شما می توانید بدون دغدغه و به صورت روزانه حجم زیادی از ظرف سیب زمینی سرخ کرده را به فروش برسانید و سود سرشاری نصیب کسب و کار خود کنید همچنین از آن جا که سیب زمینی سرخ کرده جزو یکی از پر طرفدار ترین غذا ها است همراه سایر غذا ها سرو می شود به طور مثال سیب زمینی در کنار برگر , سوخاری و … میتواند مکمل خوبی خوبی باشد از این رو جعبه های سیب زمینی کاربرد بیشتری پیدا کرده اند .

شاید در نگاه اول این موضوع کمی عجیب برسد، اما بد نیست بدانید بسیاری از مشتریان تنها به دنبال یک طعم خوب نیستند، بلکه شکل جعبه  سیب زمینی بیرون بر و نحوه چیدن قطعات سیب درون آن برایشان جذاب است. به جرات می توانیم بگوییم شکل جعبه سیب زمینی در دستان مشتریان اولین چیزی است که در بین چند غذا می تواند نظر سایرین را به خود جلب کند. جعبه سیب زمینی های رنگارنگ با طرح های اختصاصی علاوه بر جذابیت بیشتر برای مشتریان بیانگر نحوه فعالیت و به اصطلاح کلاس یک رستوران می باشد .

 

جعبه سیب زمینی ویژه

sib7

جعبه سیب زمینی

ایجاد یک بسته بندی منحصر به فرد برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان رستوران، یک امر بدیهی در بازار یابی صنایع غذایی است. این جعبه ها می توانند در شکل های مختلف، اندازه و ابعاد، و طرح های اختصاصی تولید شود. جعبه های سیب زمینی تولید شده در مجموعه ایرانیان پک کاملا بهداشتی است و از بهترین مواد اولیه موجود استفاده شده است .

معمولا جعبه سیب زمینی در ابعاد مینی، متوسط و بزرگ ساخته می شوند و بسته به این که به صورت بیرون بر یا بر سر میز مشتری سرو می شود متفاوت است. استفاده از مواد سلولوزی نظیر مقوا باعث می شود گردش هوا بین قطعات سیب زمینی شکل بگیرد و کیفیت آن به خوبی حفظ شود همچنین داشتن منافظ طراحی شده بر روی جعبه های سیب زمینی به این امر کمک بیشتری می کند .

 

 

sib33

جعبه سیب زمینی

همان طور که می دانید جعبه های مقوایی از سوی برند های مطرحی همچون کینگ برگر و مک دونالد مورد استفاده قرار می گیرند و مشکلات سایر بسته بندی ها همچون له شدن و ازدست رفتن تردی غذا را ندارند، زیرا اصولا مقوا به خودی خود یک عایق حرارتی و ضربه گیر مناسب است و از سویی با ایجاد برش هایی در نقاط مختلف جعبه هوا به خوبی در آن به جریان می افتد وهمچنین باید از پاکت سیب زمینی سرخ کرده مناسبی استفاده شود .

جنس مقوای این جعبه ها همانند جعبه شکلات  ایندربرد بهداشتی است و مورد تایید سازمان غذا و دارو است. چاپ اختصاصی شما نیز به راحتی از یک تا هشت رنگ در کوتاه ترین زمان ممکن قابل اجراست و مجموعه ایرانیان پک توان تامین این محصولات برای کسب و کار شما را دارا می باشد.

 

 

جعبه سیب زمینی سرخ کرده

جعبه سیب زمینی ایرانیان پک

انواع جعبه های سیب زمینی عبارت اند از:

 • مدل کشویی
 • مدل قفلی
 • مدل مربعی سالن
 • مدل گلدانی
 • مدل مستطیلی سالن
 • مدل مک دونالی
 • ساده
 • مدل سفره ای

 

 

sib123

جعبه سیب زمینی

ابتدا باید این نکته را یادآوری کنیم که انتخاب نوع جعبه بسته به کسب و کار شما وطرح اختصاصی مورد نظر با توجه به حجم فعالیت تان باید انتخاب شود، البته در این مسیر شما را به خوبی راهنمایی خواهیم نمود. جعبه سیب زمینی

و البته تمام موارد فوق در سایز بندی های مختلف از قبیل متوسط (ساده) ، بزرگ (با سس های ویژه) ، و فوق بزرگ برای سیب زمینی های مخصوص با مخلفات کامل استفاده می شود و از پر مصرف ترین آنها می توان به طرح گلدانی  که طرفداران زیادی دارد , اشاره کرد.

 

 

ساخت جعبه سیب زمینی سرخ کرده 

sib44

جعبه سیب زمینی

مشخصات فنی جعبه های سیب زمینی

مقوایی که برای جعبه سیب زمینی  سرخ کرده استفاده میشود به طور کلی مقوای ایندربرد می باشد که غالبا در گرماژ ۲۵۰گرم ارائه می شود و کاملا بهداشتی است .

.این مقوا از نوع بهداشتی شناخته می شود و بالاترین کیفیت و امکان چاپ پذیری را دارا می باشد. چاپ این جعبه ها نیز مانند سایر جعبه های مصرفی در صنعت فست فود و رستوران توسط دستگاه های افست ورقی صورت می گیرد که عملیات چاپ را با رابط چاپی ویژه ی خود به نام زینک انجام می دهد و از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردار است و میتواند هر نوع چاپی که مد نظرتون هست به بهترین نحو چاپ کند .

 

تفاوت جعبه سالن و بیرون بر

sib4

جعبه سیب زمینی

جعبه های سیب زمینی در دو‌نوع سالن و بیرون بر دسته بندی می شوند اما در موارد متعدد مدیران رستوران ترجیح میدهند از یک سایز جعبه ی سیب زمینی به صورت مشترک برای سالن و بیرون بر خود استفاده کنند.

آنچه در انتخاب جعبه های سیب زمینی نیز مورد اهمیت می باشد توجه به سایز سیب زمینی ای است که میخواهید آن را سرو کنید ، چرا که سیب زمینی ها به صورت نرمال ده سانتی ، برش دستی و … در حال طبخ و‌ تولید می باشند و عدم توجه به این مورد موجب بی استفاده شدن این جعبه ها خواهد بود .

 

پروسه چاپ جعبه های سیب زمینی و پاکت سیب زمینی سرخ کرده

پروسه ی تولید آن به این صورت است که ابتدا مدل جعبه ی مورد نظر از بین مدل

sib5

جعبه سیب زمینی

های پیشنهادی توسط مشتری انتخاب می شود و  بهترین ظرف سیب زمینی سرخ شده  متناسب با سلیقه مشتری مشخص می شود و در ادامه عملیات طراحی روی آن شکل میگیرد. پروسه چاپ  و بسته بندی سیب زمینی سرخ کرده همانند پروسه جعبه برگر , جعبه پیتزا و جعبه ساندویچ است .

با طی شدن این مراحل نوبت به چاپ می رسد و با استفاده از دستگاه هایدلبرگ ۵ رنگ دو ورقی که در چاپخانه ی صنایع چاپ و بسته بندی ایرانیان پک وجود دارد عملیات چاپ با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.

کیفیت چاپ

چاپ جعبه های سیب زمینی بصورت افست و با دستگاه هایدلبرگ ۵ رنگ دو ورقی

sib3

جعبه سیب زمینی

انجام می شود. کیفیت چاپ بالاترین حد ممکن است و مقدار چسب، کیفیت رنگ و دیگر مولفه های تولید با کنترل دقیق انجام می سود که هرگونه نگرانی در این خصوص را برطرف کند.

طراحی و چاپ

بسته بندی به عنوان یک ابزار ویژه در بازاریابی و فروش شما عمل میکند. چاپ اختصاصی جعبه و ذکر اطلاعات تماس، آدرس، آدرس شبکه های اجتماعی و… باعث می شود به راحتی مشتری را به کانال های ارتباطی و فروش رستوران وصل کنید. بدین ترتیب احتمال خرید دوباره را چند برابر افزایش دهید. طراحی جعبه پیتزا با توجه به شرایط مد نظر شما، برند شما و… بصورت اختصاصی برای شما انجام می شود.

 

 

 

جعبه سیب زمینی مک دونالد

جعبه سیب زمینی

تیم طراحی ما بهترین حالت ممکن را به شما پیشنهاد می دهد و پس از تایید طرح توسط شما فرایند تولید محصول شروع می شود.

مقایسه کیفیت و قیمت

بخش زیادی از مشتریان ما همکاران و دفاتر تبلیغاتی هستند. ما با لول کیفیت بالا بهترین قیمت ممکن را داریم به طوری که برای بسیاری از همکاران صرفه اقتصادی دارد که نه به عنوان مشتری نهایی بلکه به عنوان یک تامین کننده برای رستوران ها و فست فودها با ما کار کنند .

 

 

 

 

sib8

جعبه سیب زمینی

همچنین در بحث آماده سازی این جعبه ها با استفاده از سیستم های دقیق کنترل کیفیت

مواردی از قبیل رنگ مصرفی و میزان چسب مورد استفاده در تولید جعبه فرانچ فرایز به صورت کامل کنترل می شود. به طور کل سیب زمینی غذایی است که به عنوان پیش غذا یا با مخلفات دیگر به عنوان یک غذای کامل ممکن است در هر مکانی سرو شود. در مهمانی های خانوادگی، فضای دوستانه، جشن های رسمی، روی میز سرو غذا و هر موقعیت دیگر جعبه های سیب زمینی به صورت چشم نوازی جلب نظر می کنند. پس چه بهتر که با استفاده از یک طرح و رنگ جذاب چاپ شده روی آن، افراد بیشتری را به خرید از رستوران یا فست فود خود ترغیب کنیم!

 

هزینه 

br ir12

جعبه سیب زمینی

هزینه تولید محصولات چاپی به مولفه های زیادی وابسته است. تیراژ محصول، مدل جعبه، ابعاد جعبه و… می‌تواند در قیمت تمام شده محصول شما تاثیر بگذارد. در هر مدل و سایزی، هرچقدر تیراژ تولید بیشتر باشد، قیمت تمام شده جعبه کمتر می شود و در تیراژهای کمتر هزینه افزایش می یابد. ما برای راحتی شما در تصمیم گیری، یک لیست قیمت در این صفحه قرار داده ایم تا قیمت محصولات را در تیراژهای مختلف مقایسه کنید.

تیراژ

از دغدغه های مشتریان عزیز ما، انتخاب تیراژ تولیدی است. قبل از هرچیزی باید توجه کنید که تیراژ با قیمت تمام شده هر عدد رابطه عکس دارد. یعنی هرچقدر تیراژ بالاتر باشد، قیمت کمتر است و برعکس. کمترین تیراژ برای تولید مدل های عرف,

sib555

جعبه سیب زمینی

1000 عدد است و بهترین قیمت تمام شده برای مشتری، در تیراژ بالای 5000 عدد است. از طرفی جعبه سیب زمینی از جعبه های پرمصرف فست فود است که با توجه به بازه زمانی تولید بهتر است برای مصرف 2 الی 3 ماه خود سفارش دهید.

ارسال به شهرستان

ما مشتریان زیادی از شهرستان های مختلف داریم. ارسال به شهرستان از طریق باربری های معتبر کشور انجام می شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد. هزینه ارسال بار بطور مستقیم به باربری واریز می شود. معمولا بین 48 تا 72 ساعت بار تحویل داده می شود.

 

 

 

زمان تحویل

sib5555

بازه تولید محصولات چاپی بین 5 تا 15 روز کاری است. فرم های فوری از 5 تا 7 روز و فرم های عادی بین 10 تا 15 روز کاری تولید می شوند. این زمان بعد از تایید طرح و فاکتور محاسبه می شود. 

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی ای که انتخاب می کنیم باید دارای فاکتور های استانداردی باشد . فاکتور هایی نظیر اینکه دارای ابعاد مناسب باشد ، دارای طرح و نقش مناسب باشد که هم اشتها بر انگیز باشد و هم به نحوی باشد که ثبت کننده ی برند شما در ذهن مشتری باشد.

نکته ی مهمی که در مورد انتخاب جعبه سیب زمینی وجود دارد این است که جعبه ای که انتخاب می کنیم نه خیلی دارای فضای بسته باشد و نه خیلی دارای فضای باز باشد.

بیش از حد بسته بودن جعبه ی سیب زمینی باعث خمیر شدن و نرم شدن سیب زمینیِ داخل جعبه می شود .

اما باید در نظر داشت اگر جعبه سیب زمینی دارای منافذ باز و زیاد باشد باعث سرد شدن و از دهان افتادنِ سیب زمینی می شود و آن طعمِ خوشِ سیب زمینی سرخ کرده را در ذهن مشتری هایتان ماندگار و برجسته نمی کند .

دانلود خط قالب
ویدیو

ویدئو معرفی محصولات ایرانیان پک

در این ویدیو به نحوه بستن انواع جعبه سیب زمینی و معرفی انواع جعبه در طرح ها و مدل های مختلف پرداخته ایم.

image
پادکست
0:00
0:00
  جعبه سیب زمینی
  سیب زمینی 5

  جعبه سیب زمینی ایرانیان پک | انواع جعبه سیب زمینی را در طرح ها و رنگ های مختلف ملاحظه کرده و از منو ثبت سفارش به صورت آنلاین سفارش جعبه سیب خود را ثبت کنید

  شناسه محصول: 1256

  برند محصول: ایرانیان پک

  واحد پول محصول: ریال

  قیمت کالا: 7700

  قیمت معتبر تا: 2021-01-20

  موجودی انبار: PreOrder

  امتیازدهی ویرایشگر:
  5