جعبه سیب زمینی سرخ کرده لیوان سیب زمینی پاکت سیب زمینی سرخ کرده جعبه پیتزا جعبه سوخاری فست فود

جعبه سیب زمینی مدل کشویی
جعبه سیب زمینی مستطیل
جعبه سیب زمینی سفره ای
جعبه سیب زمینی قفلی
جعبه سیب زمینی مک
جعیه سیب زمینی گلدانی

تلفن تماس:

لیست قیمت جعبه سیب زمینی

قیمت ها به روز و به تومان است (همراه با چاپ اختصاصی رایگان)

مدل سایز نوع مقوا رنگ در چاپ تیراژ قیمت هر عدد
سفره ای یک تکه ساده کوچک ١٢*٨ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 991
سفره ای یک تکه ساده کوچک ١٢*٨ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 751
سفره ای یک تکه ساده متوسط ١٠.۵*٩ ارتفاع ۶.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,156
سفره ای یک تکه ساده متوسط ١٠.۵*٩ ارتفاع ۶.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 916
سفره ای یک تکه ساده بزرگ ۶*١۶*١٢ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,420
سفره ای یک تکه ساده بزرگ ۶*١۶*١٢ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,180
سفره ای یک تکه کشیده متوسـط کشیده ٨*١٨.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,173
سفره ای یک تکه کشیده متوسـط کشیده ٨*١٨.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 933
سفره ای یک تکه کشیده بـزرگ ۶*٢١*٨.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,387
سفره ای یک تکه کشیده بـزرگ ۶*٢١*٨.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,147
صندوقی متوسط ١۴*۶.۵ ارتفاع ۵.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,048
صندوقی متوسط ١۴*۶.۵ ارتفاع ۵.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 808
صندوقی متوسط بزرگ ١٢*٨ ارتفاع ٧ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,196
صندوقی متوسط بزرگ ١٢*٨ ارتفاع ٧ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 956
صندوقی بزرگ ١۴.۵*٩ ارتفاع ۶ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,196
صندوقی بزرگ ١۴.۵*٩ ارتفاع ۶ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 956
مخروطی کوچک دهانه بالا ٧.۵*٧.۵ ارتفاع ١٠.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,031
مخروطی کوچک دهانه بالا ٧.۵*٧.۵ ارتفاع ١٠.۵ لاکباتم مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 791
مخروطی متوسط دهانه بالا ١٠*١٠ ارتفاع ٩ (ته قفلی) مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,213
مخروطی متوسط دهانه بالا ١٠*١٠ ارتفاع ٩ (ته قفلی) مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 973
مخروطی بزرگ دهانه بالا ١١.۵*١١.۵ ارتفاع ١٠.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,427
مخروطی بزرگ دهانه بالا ١١.۵*١١.۵ ارتفاع ١٠.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,187
پلیت سالن متوسط ١٢.۵*٩.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 801
پلیت سالن متوسط ١٢.۵*٩.۵ ارتفاع ۴.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 561
پلیت سالن متوسط کشیده ١٣.۵*۶ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 793
پلیت سالن متوسط کشیده ١٣.۵*۶ ارتفاع ۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 553
پلیت سالن بزرگ کشیده ٢١*٧ ارتفاع ٣.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 810
پلیت سالن بزرگ کشیده ٢١*٧ ارتفاع ٣.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 570
مک دونالدی سالن کوچـک مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,078
مک دونالدی سالن کوچـک مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 838
مک دونالدی سالن متوسـط مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,029
مک دونالدی سالن متوسـط مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 789
مک دونالدی سالن بـزرگ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,276
مک دونالدی سالن بـزرگ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,036
قفلی متوسط ١١.۶ در ٧.۶ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,130
قفلی متوسط ١١.۶ در ٧.۶ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 890
قفلی بزرگ ١١ در ١١ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,213
قفلی بزرگ ١١ در ١١ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 973
قفلی خیلی بـزرگ ١٢ در ١٢ ارتفاع ٨ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,584
قفلی خیلی بـزرگ ١٢ در ١٢ ارتفاع ٨ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,344
درب جدا ٩.۵*٩.۵ ارتفاع ٧.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,213
درب جدا ٩.۵*٩.۵ ارتفاع ٧.۵ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 973
کشویی متوسط ١٠*١٠ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ٢٠٠٠ 1,738
کشویی متوسط ١٠*١٠ ارتفاع ٧ مقوای ایندربرد ٢۵٠ گرم مارک نینگبو چین ۴ رنگ افست ۵٠٠٠ 1,498
_

ویدئو معرفی جعبه سیب زمینی ایرانیان پک

در این ویدیو به نحوه بستن انواع جعبه سیب زمینی و معرفی انواع سیب زمینی در طرح ها و مدل های مختلف پرداخته ایم.

جعبه سیب زمینی در ایرانیان پک

جعبه سیب زمینی را به جرت میتوان پر سود ترین جعبه در میان محصولات فست فود نامید، شما می توانید بدون دغدغه و به صورت روزانه حجم زیادی از این محصول را به فروش برسانید و سود سرشاری نصیب کسب و کار خود کنید!

شاید در نگاه اول این موضوع کمی عجیب برسد، اما بد نیست بدانید بسیاری از مشتریان تنها به دنبال یک طعم خوب نیستند، بلکه شکل جعبه و نحوه چیدن قطعات سیب درون آن برایشان جذاب است. به جرات می توانیم بگوییم شکل جعبه سیب زمینی در دستان مشتریان اولین چیزی است که در بین چند غذا می تواند نظر سایرین را به خود جلب کند.

جعبه سیب زمینی ویژه

ایجاد یک بسته بندی منحصر به فرد برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان رستوران، یک امر بدیهی در بازار یابی صنایع غذایی است. این جعبه ها می توانند در شکل های مختلف، اندازه و ابعاد، و طرح های اختصاصی تولید شود.

معمولا جعبه سیب زمینی در ابعاد مینی، متوسط و بزرگ ساخته می شوند و بسته به این که به صورت بیرون بر یا بر سر میز مشتری سرو می شود متفاوت است. استفاده از مواد سلولوزی نظیر مقوا باعث می شود گردش هوا بین قطعات سیب زمینی شکل بگیرد و کیفیت آن به خوبی حفظ شود.

همان طور که می دانید جعبه های مقوایی از سوی برند های مطرحی همچون کینگ برگر و مک دونالد مورد استفاده قرار می گیرند و مشکلات سایر بسته بندی ها همچون له شدن و ازدست رفتن تردی غذا را ندارند، زیرا اصولا مقوا به خودی خود یک عایق حرارتی و ضربه گیر مناسب است و از سویی با ایجاد برش هایی در نقاط مختلف جعبه هوا به خوبی در آن به جریان می افتد.

جنس مقوای این جعبه ها ایندربرد بهداشتی است و مورد تایید سازمان غذا و دارو است. چاپ اختصاصی شما نیز به راحتی از یک تا هشت رنگ در کوتاه ترین زمان ممکن قابل اجراست و مجموعه ایرانیان پک توان تامین این محصولات برای کسب و کار شما را دارا می باشد.

جعبه سیب زمینی سرخ کرده

جعبه سیب زمینی ایرانیان پک

انواع جعبه های سیب زمینی عبارت اند از:

  • مدل کشویی
  • مدل قفلی
  • مدل مربعی سالن
  • مدل گلدانی
  • مدل مستطیلی سالن
  • مدل مک دونالی
  • ساده
  • مدل سفره ای

ابتدا باید این نکته را یادآوری کنیم که انتخاب نوع جعبه بسته به کسب و کار شما و حجم فعالیت تان باید انتخاب شود، البته در این مسیر شما را به خوبی راهنمایی خواهیم نمود.

و البته تمام موارد فوق در سایز بندی های مختلف از قبیل متوسط (ساده) ، بزرگ (با سس های ویژه) ، و فوق بزرگ برای سیب زمینی های مخصوص با مخلفات کامل استفاده می شود و از پر مصرف ترین آنها می توان به طرح گلدانی اشاره کرد.

مشخصات فنی جعبه های سیب زمینی

مقوایی که برای جعبه های سیب زمینی استفاده میشود به طور کلی مقوای ایندربرد می باشد که غالبا در گرماژ ۲۵۰گرم ارائه می شود.

این مقوا از نوع بهداشتی شناخته می شود و بالاترین کیفیت و امکان چاپ پذیری رادارا می باشد. چاپ این جعبه ها نیز مانند سایر جعبه های مصرفی در صنعت فست فود و رستوران توسط دستگاه های افست ورقی صورت می گیرد که عملیات چاپ را با رابط چاپی ویژه ی خود به نام زینک انجام می دهد و از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردار است.

تفاوت جعبه سالن و بیرون بر

جعبه های سیب زمینی در دو‌نوع سالن و بیرون بر دسته بندی می شوند اما در موارد متعدد مدیران رستوران ترجیح میدهند از یک سایز جعبه ی سیب زمینی به صورت مشترک برای سالن و بیرون بر خود استفاده کنند.

آنچه در انتخاب جعبه های سیب زمینی نیز مورد اهمیت می باشد توجه به سایز سیب زمینی ای است که میخواهید آن را سرو کنید ، چرا که سیب زمینی ها به صورت نرمال ده سانتی ، برش دستی و … در حال طبخ و‌ تولید می باشند و عدم توجه به این مورد موجب بی استفاده شدن این جعیه ها خواهد بود.

پروسه چاپ جعبه های سیب زمینی

پروسه ی تولید آن به این صورت است که ابتدا مدل جعبه ی مورد نظر از بین مدل های پیشنهادی توسط مشتری انتخاب می شود و در ادامه عملیات طراحی روی آن شکل میگیرد.

با طی شدن این مراحل نوبت به چاپ می رسد و با استفاده از دستگاه هایدلبرگ ۵ رنگ دو ورقی که در چاپخانه ی صنایع چاپ و بسته بندی ایرانیان پک وجود دارد عملیات چاپ با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.

همچنین در بحث آماده سازی این جعبه ها با استفاده از سیستم های دقیق کنترل کیفیت مواردی از قبیل رنگ مصرفی و میزان چسب مورد استفاده در تولید جعبه فرانچ فرایز به صورت کامل کنترل می شود.

به طور کل سیب زمینی غذایی است که به عنوان پیش غذا یا با مخلفات دیگر به عنوان یک غذای کامل ممکن است در هر مکانی سرو شود.

در مهمانی های خانوادگی، فضای دوستانه، جشن های رسمی، روی میز سرو غذا و هر موقعیت دیگر جعبه های سیب زمینی به صورت چشم نوازی جلب نظر می کنند. پس چه بهتر که با استفاده از یک طرح و رنگ جذاب چاپ شده روی آن، افراد بیشتری را به خرید از رستوران یا فست فود خود ترغیب کنیم!

چاپ جعبه سیب زمینی ایرانیان پک

چاپ جعبه سیب زمینی

ظرفیت تولید جعبه های سیب زمینی سرخ شده

ایرانیان پک ضمن بهره مندی از جدید ترین دستگاه ها مطابق با استاندارد روز دنیا در صنایع چاپ و بسته بندی، می تواند تمامی نیاز مشتریان خود را با درصد بالای رضایت در این زمینه فراهم نماید. خلاقیت و مسئولیت پذیری دو عنصر همیشگی منشور کاری این مجموعه بوده و شرط اول پذیرش سفارش، بررسی امکان تامین نیاز مشتریان در کمترین زمان و با پایین ترین هزینه تولید است. جعبه ماسک

 


محصولات مرتبط

.

امتیازدهی
Review Date
Reviewed Item
جعبه سیب زمینی
Author Rating
51star1star1star1star1star