قیمت جعبه سوخاری

جعبه سوخاری
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
قفلی 2 تیکه ایندربرد 5000 875
قفلی 3 تیکه ایندربرد 5000 1095
قفلی 6 تیکه ایندربرد 5000  1405
سفره ای 2 تیکه ایندربرد 5000 840
سفره ای 3 تیکه ایندربرد 5000 1060
دسته دار 2 تیکه ایندربرد 5000
دسته دار 3 تیکه ایندربرد 5000 1105
پلیت 2 تیکه ایندربرد 5000 345
پلیت 3 تیکه ایندربرد 5000 470
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد

قیمت جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
کلاسیک متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 775 / 660
کلاسیک بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1125 / 945
شش ضلع متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000
شش ضلع بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000
سفره ای متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 840 / 705
سفره ای بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1060 / 885
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

قیمت جعبه پیتزا

جعبه پیتزا
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
کلاسیک 18 ایفلوت 5000 98
کلاسیک 20 ایفلوت 5000
کلاسیک 22 ایفلوت 5000 112
کلاسیک 24 ایفلوت 5000 700
کلاسیک 26 ایفلوت 5000 150
کلاسیک 27 ایفلوت 5000 890
کلاسیک 28 ایفلوت 5000 175
کلاسیک 30 ایفلوت 5000 200
کلاسیک 32 ایفلوت 5000 215
کلاسیک 34 ایفلوت 5000
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد

قیمت جعبه برگر

جعبه برگر
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
قفلی متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 875 / 647
قفلی بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1095 / 920
سفره ای متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1060 / 885
سفره ای بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1060 / 885
مک دونالدی متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 925 / 695
مک دونالدی بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

قیمت جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
صندوقی متوسط ایندربرد 5000 345
صندوقی متوسط ایندربرد 5000 470
سفره ای متوسط ایندربرد 5000 580
سفره ای متوسط ایندربرد 5000 580
گلدانی کوچک ایندربرد 5000 500
گلدانی متوسط ایندربرد 5000 615
گلدانی بزرگ ایندربرد 5000 770
پلیت کوچک ایندربرد 5000 265
پلیت بزرگ ایندربرد 5000 345
مک دونالدی متوسط ایندربرد 5000 440
مک دونالدی بزرگ ایندربرد 5000 520
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد

قیمت جعبه غذا

جعبه غذا
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
کلاسیک 1 پرس فوم 5000
کلاسیک 2 پرس فوم 5000
کلاسیک 3 پرس فوم 5000
سینی 2 پرس آلمینیوم 5000 415
سینی 3 پرس آلمینیوم 5000 570
سینی 4 پرس آلمینیوم 5000 650
جعبه کلاسیک 1 پرس آلمینیوم 5000 670
جعبه کلاسیک 2 پرس آلمینیوم 5000 830
جعبه کلاسیک 3 پرس آلمینیوم 5000 1000
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد

قیمت پاکت

پاکت
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
کلاسیک متوسط کرافت 5000 585
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد

قیمت جعبه کودک

جعبه کودک
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
دسته دار 2 تیکه ایندربرد 5000 775
دسته دار 3 تیکه ایندربرد 5000 1125
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد

قیمت جعبه کافی شاپ

جعبه کافی شاپ
مدل سايز جنس تيراژ (تومان) قيمت
جا لیوانی 2 تایی لاینر/کرافت 5000 235
جا لیوانی 4 تایی لاینر/کرافت 5000 305
تـوضـیـحـات قیمت جعبه پیتزا: مدت زمان تحویل 10 روز می باشد