دانلود خط قالب - ایرانیان پک

دانلود خط قالب

دانلود انواع خط قالب جعبه های بسته بندی ایرانیان پک

001 fast food

جعبه پیتزا

سایز 24-25-27-28-30-32-34-40

001 fast food

قفلی

001 fast food

صدفی

001 fast food

شش ضلعی 2 تیکه

001 fast food

سفره ای

001 fast food

شش ضلعی

001 fast food

سفره ای

001 fast food

پلیت سالن

001 fast food

بالشتی

001 fast food

کشویی یک طرف بسته

001 fast food

جعبه کلاب

001 fast food

سفره  ای

001 fast food

دسته دار

001 fast food

پلیت سالن

001 fast food

اختصاصی

001 fast food

صدفی

001 fast food

جعبه صندوقی

001 fast food

قفلی

001 fast food

صندوقی

001 fast food

سفره ای

001 fast food

پلیت سالن

001 fast food

گلدانی