امیر حسین مهاجری, نویسنده در ایرانیان پک

امیر حسین مهاجری