حمیدرضا حدیدی, نویسنده در ایرانیان پک

حمیدرضا حدیدی